Lễ Rước Giới Bổn và Truyền Giới Tiếp Hiện Tại Đại Giới Đàn “Bây Giờ - Ở Đây”

22/02/2019 4:41
Rạng sáng ngày 21/2/2019, bốn chúng Làng Mai Thái Lan đã tập trung tại vườn Bụt cung thỉnh Giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa về Giới Trường Thiền Đường Voi Trắng.

Trong không gian tĩnh lặng nơi Vườn Bụt, bốn chúng đã tập hợp đầy đủ nghiêm trang Thầy Từ Thông đại diện Ban kiến đàn tác bạch cung thỉnh giới bổn dưới sự chứng minh của Hội đồng Thập sư Truyền Giới Khất sĩ nam và nữ.

Ban kiến đàn đã cung an chức sự cung thỉnh Hòa thượng thượng Hải hạ Ấn đương vi  truyền giới đắc pháp tỳ kheo ; Hòa thượng thượng Giác hạ Quang đương vi yết ma a xà lê sư; Hòa  thượng thượng Chí hạ Viên, HT thượng Giác hạ Viên đương vi Giáo thọ A xà lê;  7 vị tôn chứng cung thỉnh: HT. Thích Nguyên Minh, TT Thích Giác Không, TT Thích Trí Chơn, TT Thích Thanh Huân, TT Chân Pháp Đăng, TT Chân Pháp Niệm, TT  Thích Từ Minh; ĐĐ Thích Từ Hải làm Thầy điển lễ.

Hội đồng truyền giới Khất sĩ Ni đã cung thỉnh NT.Thích Nữ thượng Như hạ Bửu HT đắc giới tỳ kheo ni;NT.TN thượng Như hạ Minh Thầy yết ma , NT. TN thượng Từ hạ Nhu, NS. TN thượng Đàm hạ Lan thầy Giáo thọ khất sĩ nữ; 7 vị tôn chứng cung thỉnh : NS. TN Chân Không Nghiêm , NS.TN Chân Đức Nghiêm, SC. Chân Phước Tâm, SC. Chân Tú Nghiêm, SC. Chân Lương Nghiêm, SC. Chân Quy Nghiêm, SC Chân Thanh Huệ. 

 

5

6

10

IMG 3849

IMG 3852 

IMG 3853

IMG 3859

 

Hòa Thượng Yết Ma A xà lê đã thay mặt hội đồng truyền giới tuyên bố khai mạc đại giới đàn "Bây giờ- Ở đây". HT khuyến tấn tất cả chúng ta nên an trú trong chánh niệm để tạo ra năng lượng cho Đại Giới Đàn.

Vào lúc 9h30 tại Đại Giới đàn đã truyền 14 Giới tiếp hiện cho giới tử phát nguyện theo con đường phụng sự, đưa Phật pháp đi vào cuộc đời.

Vào chiều nay sẽ truyền giới Thức xoa cho các giới tử Sa di ni.

Ý Thức 

Một số hình ảnh ghi nhận

 

IMG 3851

11

13

14

15

Tin Tức Liên Quan