Pháp thoại Quán Chiếu Cảm Xúc

19/07/2020 2:52
Sáng ngày 29/5 canh tý (19/07/2020), khóa thiền Chánh Niệm được diễn ra tại Tu viện Khánh An với khoảng 150 thiền sinh về dự.

Khóa thiền được bắt đầu với 45 phút thiền tọa, sau đó là ôn tụng Năm giới quí báu và thọ trì Kinh Phước Đức. 

 


Vào lúc 10.00 thầy Viện chủ Thích Trí Chơn đăng đàn thuyết pháp với chủ đề “Quán Chiếu Cảm Xúc”.

Thầy nói ăn, mặc, ở và một số yếu tố thụ hưởng là những nhu cầu thiết yếu của sự sống con người. Nhưng từ nhu cầu cơ bản là nuôi sống con người đã trở nên thích thú rồi dẫn đến đam mê và đắm nhiễm. 

Các thụ hưởng  diễn ra mỗi ngày, được lập đi lập lại thành thói quen; rồi thói quen đó sai  sử hành vi của chúng ta. Thói quen có tốt và xấu. Chính những điều tốt xấu đó dẫn đến tạo nghiệp. Quán chiếu cho kỹ thì thấy rằng nghiệp tạo tác cũng chỉ để thỏa mãn cho những cảm xúc của 6 cơ quan trong thân thể mắt, tai, mũi,  lưỡi, thân, ý. 

Để làm sáng tỏ các cảm xúc của con người khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, thầy phân tích một đoạn trong bài sám Qui Mạng mạng của thiền sư Liễu Nhiên: 

Đệ tử chúng đẳng

Tự vi chân tánh

Uổng nhập mê lưu

Tùy sinh tử dĩ phiêu trầm

Trục sắc thanh nhi tham nhiễm

Thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân

Lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội

Mê luân khổ hải

Thâm nịch tà đồ

Trước ngã đam nhơn

Cử uổng thố trực

Lũy sinh nghiệp chướng

Nhất thiết khiên vưu

Ngưỡng Tam Bảo dĩ từ bi

Lịch nhất tâm nhi sám hối ... 

Thầy cũng giảng thêm bài kinh Câu Hy La số 250 trong Tạp A Hàm để chỉ rõ căn nguyên của những lỗi lầm không phải do 6  căn hay 6 trần mà là do tham ái. 


Khóa thiền kết thúc trong niềm hoan hỉ của đại chúng.

BBT. Web 

Một số hình ảnh ghi nhận trong khóa thiền:Tin Tức Liên Quan