Cảm Đức Tổ Thâm Ân

4/09/2020 4:39

Giác tánh viên minh

Đạo thông hạnh mãn

Thị hiện ta bà

Nhiếp hoá độ sinh.

Đã hai mươi mốt mùa an cư, hàng cháu con thiếu vắng bóng bậc Tượng long khai đạo, soi đường dẫn lối cho lớp trẻ non.

Nhớ thuở xưa trên pháp hội Linh Sơn Đức Thế Tôn truyền tâm ấn. Để rồi từ đó hàng đệ tử của Ngài giáo hoá muôn phương đem thánh giáo nhiệm mầu tuỳ duyên hoá độ. Hình ảnh đó như được tái hiện nơi chốn tổ Quang Minh. Để rồi hàng loạt ngôi phạm vũ ra đời  cho hải chúng nương tu như Minh Quang, Minh Thành, Minh Châu, Minh Lâm, Minh Ngọc, Minh Nghĩa, Minh Phú, Minh Đạo, Minh Trí, Minh Chơn, rồi  Khánh An, Vạn Hạnh, Phổ Đà, Liên Trì, Giác Châu, Giác Sơn, truyền rộng ra hải với các ngôi chùa ở Châu Âu như:  Giác Đạo, Giác Minh, Nhân Hoà, Giác Nguyện, Giác Tâm ... Nơi nào cũng có bóng dáng đức Tổ Sư. 

Nhìn lại quá trình hoằng truyền chánh pháp những bước chân của Tổ Sư cũng đi nhiều nơi, giữ nhiều vai trò trong Giáo hội  qua các thời kỳ. 

Con không đủ phước duyên để được một lần đảnh lễ, một lần hội  kiến Sư ông nhưng qua bóng dáng của thầy con và các sư thúc phần nào còn cảm nhận được ân đức vô lượng của Sư ông. 


Một đời của Tổ chỉ hành đạo bằng phương tiện “y phương minh”. Thế hệ của tổ sư là thế hệ mà tình hình Phật giáo phải ngang qua những khúc quanh nghiệt ngã của lịch sử, nhất là những vùng xa xôi hẻo lánh thì hiện thân làm thầy thuốc để cứu người có lẽ là thượng đẳng nhất lúc bây giờ. 

Đây là phương tiện thiện xảo mà chư liệt thánh tổ “ ứng cơ hoá độ”. 

Thế hệ con cháu có thể không thấy được tôn dung của Tổ  Sư nhưng có thể cảm được ân đức qua sự tiếp nối. Chiếc lá không chạm được gốc rễ nhưng chiếc lá tốt là nhờ cành, thân, gốc và rễ tốt. 

Nhân ngày huý kỵ Đức Tổ Sư chúng con lại được lắng nghe công hạnh của Tổ làm cho niềm tin, sự lựa chọn con đường tu tập càng thêm dõng mãnh. Nơi niết bàn diệu tâm Đức Tổ hãy mĩm cười khi thấy được sự tiếp nối vững mạnh từ đàn cháu con.


Trong không khí trang nghiêm khói trầm nguyện toả bốn chúng quy ngưỡng quỳ trước bàn thờ Tổ Sư lắng nghe chúc tán chúng con thấy xúc động hạnh phúc như đang tiếp xúc nguồn tuệ giác siêu trần từ Đức Tổ. Chấp nhận, bao dung, tha thứ cho nhau là những chất keo kết dính tình Thầy trò, tình huynh đệ đồng môn là phẩm vật quý báu nhất chúng con kính dâng lên Tổ Sư.


Quảng Thức


Tin Tức Liên Quan