Ngoại quan

Thầy Viện chủ đi hoằng pháp châu Âu.
Thầy Viện chủ đi hoằng pháp châu Âu.

Theo thông lệ, cứ sau mỗi kỳ Đại lễ tại Tu viện, Thầy Viện chủ có chuyến hoằng pháp ở châu Âu.

>>> Xem thêm
Back to top