Ngoại quan

Thầy Viện chủ hoằng pháp tại Singapore
Thầy Viện chủ hoằng pháp tại Singapore

Tháng 06/2017, Thầy Lệ Trí thành viên sáng lập Hội Phật Tử Việt Nam tại Singapore đã về Tu Viện Khánh An thỉnh mời Thầy Viện Chủ quang lâm chứng minh lễ Vu Lan PL. 2561 và cho pháp thoại đến bà con tại Singapore và Thầy đã nhận lời.

>>> Xem thêm
Back to top