Ngoại quan

Thầy Pháp Niệm với pháp chánh niệm
Thầy Pháp Niệm với pháp chánh niệm

Chánh niệm là nền tảng khởi đầu cho sự thực hành giáo pháp trong Đạo Phật, là xương sống để phát triển các giai đoạn tu tập của hành giả, không có chánh niệm, nghĩa là hành giả đã thiếu đi một ngọn đèn trong đêm tối, thiếu đi một con đường rõ ràng cho một kiếp phù sinh,… Cũng trong phạm trù đó, nhưng qua sự thực tập, Thầy Pháp

>>> Xem thêm
Back to top