Tin Pháp đường

TÌNH THƯƠNG - CHẤT LIỆU CUỘC SỐNG
TÌNH THƯƠNG - CHẤT LIỆU CUỘC SỐNG

(Pháp thoại Thầy Viện chủ giảng tại Tu viện ngày 15/07/2015 nhằm 30/05 Ất Mùi, Trung Nhã lượt ghi)

>>> Xem thêm
Back to top