Tám Vị Xuất Gia Tại Tu viện Khánh An Thành Tựu Giới Trong Đại Giới đàn Trí Tịnh

Tám Vị Xuất Gia Tại Tu viện Khánh An Thành Tựu Giới Trong Đại Giới đàn Trí Tịnh

13/05/2018 16:33
Đại Giới đàn Trí Tịnh diễn ra từ ngày 7-11/05/2018 tại Việt Nam Quốc Tự do GHPGVN. TPHCM tổ chức. Tu viện Khánh An có 8 giới tử thọ giới gồm 5 giới tử tỳ kheo và 3 giới tử sa di.

Kể từ sau rằm Thượng nguyên Mậu tuất, khi có thông báo của Giáo hội về việc tổ chức Đại Giới đàn, Thầy Viện chủ đã cho tăng chúng liên tục trì luật vào mỗi sáng và sám hối vào mỗi tối suốt hàng tháng qua.

IMG 7364

IMG 7355IMG 7357

Trước ngày rời Tu viện để nhập giới trường, Thầy đã và đại chúng đã khảo luật và kết quả có 6 vị thuộc 4 cuốn Luật, 1 vị thuộc 3 cuốn và 1 vị thuộc 2 cuốn.
Sau nhiều ngày đi thọ giới, đêm 12/05/2018 các vị tỳ kheo và sa di tân học đã trở về đảnh lễ Sư phụ Viện chủ và Đại chúng.

IMG 7363
Sau lời tác bạch của thầy Trung Lâm, Thầy Viện chủ đã có đôi lời giáo giới các vị tân học. Thầy nói, “Thọ giới không chỉ đơn thuần là đắp lên một chiếc y lên người là thành thầy mà thọ giới là để thể hiện tâm thiết tha cầu thánh giới của Phật để nghiêm trì, bởi vì giới là chất liệu tạo nên phẩm hạnh của người tu, là nền tảng của đạo giải thoát. Khi một người được lãnh thọ giới pháp là người đó được trưởng thành thêm trong giáo pháp và trong đoàn thể thanh tịnh tăng. Một người với công phu tu tập, giữ giới thanh tịnh thì người đó không chỉ làm cho mình lớn mạnh và còn tạo năng lượng cho cả tăng thân lớn mạnh.

IMG 7362IMG 7361


Thầy cũng khuyến tấn, cam lồ tịnh thủy không thể chứa trong bình nhơ, cũng vậy, giới pháp không thể hiện hữu nơi người không giữ giới. Hành giả phải gột rửa tâm mình để cầu thánh giới của chư Phật”.
Huấn thị của thầy không chỉ nhắc nhở các vị mới thọ giới mà là lời dạy chung. Cả đại chúng đều hoan hỷ tín thọ.
BBT WEB

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác

Back to top