Thất vô sự

Vun bồi phẩm chất nơi mỗi tăng, ni (*)
Vun bồi phẩm chất nơi mỗi tăng, ni (*)

Năm xưa tại vườn Nai, ngôi Tam Bảo được hình thành. Ngày nay, chỉ còn hiện hữu ngôi Tăng làm sáng chói tôn dung Đức Phật và Giáo pháp của Ngài trên đời. Nghệ nhân có thể đúc được tượng Phật, nhà in có thể in được Kinh pháp nhưng ngôi Tăng thì không ai có thể làm cho tôn quí hơn ngoài chính mỗi vị mang trên mình chiếc áo Như Lai.

>>> Xem thêm
Back to top