Thất vô sự

Pháp Đã Hiển Như Vậy!
Pháp Đã Hiển Như Vậy!

(Tưởng niệm Cố Đại Lão Hoà thượng Thích Hiển Pháp)

>>> Xem thêm
Back to top