Khoa nghi siêu tiến Chư Hương linh quá vãng vì dịch bệnh covid19

16/11/2021 5:01

Chủ lễ xướng:
Tín đồ Phật tử
Mời đến trước đây
Tất cả đều quì
Dâng hương tưởng niệm.


Vịnh khai diên:
Đang bình bỗng nổi thương đau
Dịch covid phủ một màu trắng tang
Người nhiễm bệnh có hơn số triệu
Kẻ tử vong đến mấy mươi ngàn
Ra đi chẳng tiễn, chẳng nhang
Ngày về một nắm tro tàn lạnh tanh.
Đêm vất vưởng mảnh trăng cô quạnh
Ngày lang thang gió lạnh hồn ai.
Tây Phương cõi Phật hoa khai
Thỉnh vong về chốn liên đài hoá sinh.
Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Như Lai (3 lần)


Tả bạch xướng:
Dâng hương lên án cúng dường
Cúi lễ chư linh ba lạy
Tất cả thứ tự lại quì
Một lòng chí thành làm lễ.


Cử tán:
Lời kinh nhịp mõ xin mời thỉnh
Hương linh giác tỉnh mau về đây
Nương nhờ lực Tam Bảo gia trì
Tiệc pháp trang nghiêm giây phút này.
Hương linh nghe thỉnh
Nghe thỉnh hãy đến đây.


Duy na:
Tấc lòng thành kính
Một nén hương xông
Triệu thỉnh chư vong
Về đây chứng giám
Hương hoa thỉnh, (đồng thanh) hương hoa triệu thỉnh.


Chủ lễ:
Nhất tâm triệu thỉnh
Thiên tai, dịch bệnh
Trùm khắp đông tây
Bi kịch nhân loại hôm nay
Thất mạng, tổn tài vô kể.
Hôm nay tiệc pháp, thành kính nguyện cầu, phục vì chư hương linh quá vãng vì dịch bệnh covid19 đẳng chư hương hồn


Duy nguyện
Nắng vàng thay nến
Mây trắng khăn tang
Thành tâm thiết lập trai đàn
Thỉnh chư vong về chứng giám.
Hương hoa thỉnh, (đồng thanh) hương hoa triệu thỉnh


Nhất tâm triệu thỉnh:
Chung một niềm đau
Bao người yểu mệnh
Nỗi đau dịch bệnh
Thấu mấy tầng mây
Tình dân tộc Việt hôm nay
Cúi đầu dâng hương tưởng nhớ.
Hôm nay tiệc pháp, thành kính nguyện cầu, phục vì chư hương linh quá vãng vì dịch bệnh covid19 đẳng chư hương hồn


Duy nguyện:
Hương hoa lễ phẩm
Đèn nến lung linh
Niệm Phật trì kinh
Nguyện vong siêu thoát.
Hương hoa thỉnh, (đồng thanh) hương hoa triệu thỉnh.


Nhất tâm triệu thỉnh:
Nỗi đau covid
Thân thích lìa tan
Chồng cô vợ quạnh đôi đàng
Trẻ côi cút vành khăn trắng
Hôm nay tiệc pháp, thành kính nguyện cầu, phục vì hương linh quá vãng vì dịch bệnh covid19 đẳng chư hương hồn


Duy nguyện
Ba lần triệu thỉnh
Mấy lượt hương xông
Bày tỏ tấc lòng
Thỉnh vong chứng giám
Hương hoa thỉnh (đồng thanh) hương hoa triệu thỉnh
Nam mô linh an toạ Bồ tát (3 lần)


Tả bạch xướng:
Sơ hiến trà - Lễ hai lạy - Cùng quì.


Chủ lễ vịnh:
Dịch bùng đưa tiễn bao người đi
Phố phường quạnh quẻ phút phân kỳ
Một kiếp thật hư hồn hồ điệp
Mong manh cõi tạm tựa khói mây.


Tái hiến trà - Lễ hai lạy


Kệ trà
Thái Nguyên trà chọn hái
Đồng Nai nước giữa dòng
Chén trà thơm nhân nghĩa
Cõi Phật lòng nhẹ không.


Kệ dâng cơm
Đồng lúa Việt Nam tỏa ngát thơm
Ngọc trắng thành tâm một bát đơm
Vong hỡi mau về đây thọ hưởng
Buông phiền, xả khổ đạt tâm nhiên.


Đồng tụng:
Chân Ngôn Biến Thực
Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ rô chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần)
Chân Ngôn Biến Thủy
Nam mô tô rô bà gia, đá tha nga đá gia, đát điệt tha, án, tô rô, tô rô, bạt ra tô rô bạt ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)


Tam hiến trà - lễ hai lạy.


Hồi hướng:
Nguyện sinh về Tịnh Độ
Sen nở thấy vô sinh
Chư Phật và Bồ Tát
Là những bạn đồng hành.
Nguyện dứt hết phiền não
Cho trí tuệ phát sinh
Cho tội chướng tiêu tán
Quả giác ngộ viên thành.


Phục nguyện
Cõi đời xả bỏ
Cảnh Phật hoa khai.
Lòng thanh, nghiệp tịnh dứt trần ai
Bồ tát, thanh văn làm bạn lữ.
Lễ nghi đã mãn
Pháp sự châu viên
Tín chủ hiện tiền
Lễ vong bốn lạy.


Kết thúc
Khánh An, ngày 09/10/ Tân sửu
Tỳ kheo Trí Chơn phụng soạn


Tin Tức Liên Quan