Nghịch Hạnh

24/02/2020 2:56


Một hướng đi riêng đời

Chèo chống giữa trùng khơi

Muôn hạnh chọn nghịch hạnh

Cười với áng mây trôi. 

 

Ngày 2/2/Canh Tý

Kính Giác linh Hoà thượng Thích Quảng Độ

Trí Chơn 


Tin Tức Liên Quan